frame interior frame interior frame interior
 
       
  logo    
 

MM AUDYT - Oferta

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi audytorskie:
- badanie i przegląd sprawozdań finansowych,
- badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych ,
- audyt prawidłowości wydatkowania środków pomocowych UE,
- audyt finansowy produkcji filmowych w celu rozliczenia dotacji z PISF,
- audyty zewnętrzne na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 5 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia audytu zewnętrznego
   wydatkowania środków finansowych na naukę,
- przegląd ksiąg rachunkowych, w tym wycena aktywów i pasywów oraz wartości firmy.

Usługi poświadczające:
- badanie sprawozdań założycieli spółek komandytowo -akcyjnych,
- badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału spółek kapitałowych,
- ocena systemu księgowo - finansowego,
- ocena systemu kontroli wewnętrznej,
- ocena prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
- inne usługi poświadczające.

Doradztwo w zakresie:
- sposobu prowadzenia ksiąg,
- systemu kontroli wewnętrznej,
- organizacji systemu obiegu dokumentów,
- polityki rachunkowości.
 
 
frame interior frame interior frame interior